type: Ondersteuning

Leerlingenbegeleiding

Leerlingenbegeleiding

Onder leerlingenbegeleiding verstaan we alle activiteiten die de school organiseert om de leerling te begeleiden in zijn persoonlijke, sociale en culturele ontplooiing. De leerlingenbegeleiding is gericht op het begeleiden van de leerling in: Het leerling zijn: leerproblemen opvangen, zelfstandig taken leren aanpakken, leren leren, aandacht voor kiezen en schoolloopbaan-begeleiding. Het jongere zijn: persoonlijke en socio-emotionele […]

Tutoraat

Tutoraat

Voor bepaalde vakken kunnen leerlingen gebruikmaken van het tutoraatproject. Studenten van hogescholen en universiteiten geven onze leerlingen extra lessen en werken samen moeilijkheden weg.

Leeratelier

Leeratelier

In het leeratelier krijgen leerlingen leerstrategieën aangeboden om hun onderwijsleerproces op basis van talenten en interesses te versterken, te verdiepen en te verbreden. Het leeratelier wil voldoen aan de leerbehoeften van elke individuele leerling. Heeft een leerling remediëring nodig, dan kan deze leerling dit volgen tijdens het leeratelier. Heeft er een andere leerling net behoefte […]

Studieatelier

Studieatelier

Het studieatelier valt buiten het reguliere lessenrooster en heeft als doelstelling leerlingen bij te werken en te versterken. Leerlingen kunnen zich vrijwillig aanbieden voor het studieatelier, doch ook een klassenraad kan adviseren een studieatelier te volgen en dit vastleggen via een studieovereenkomst. Het studieatelier is een vorm van huiswerkklas.