ONZE SCHOOLVISIE

Het leerprogramma van het Koninklijk Atheneum is gebaseerd op het Pedagogisch Project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. De grondslag hiervan is pluralistisch en beantwoordt aan de Universele Rechten van de Mens, in het bijzonder die van het kind.

Het GO! engageert zich optimaal voor de totale ontwikkeling van het kind, zowel op het vlak van kennis, persoonlijkheid, sociale vaardigheden als attitudes. Onze school is actief pluralistisch: we zien verschillen tussen mensen als een verrijking.

Door het bijbrengen van kennis en respect voor de eigen cultuur én de cultuur van anderen en door het aanmoedigen van een open dialoog, ontstaat op onze school een sfeer van wederzijds respect die verrijkend en stimulerend werkt. Deze positieve waardering bepaalt onze schoolcultuur.  Onze beleidsvisie steunt op 3 pijlers;  Samenleven in Diversiteit, Overbruggen en de Brede School


Samenleven in diversiteit

De pijler Samenleven in diversiteit is gekoppeld aan het actief pluralisme van het Gemeenschapsonderwijs. Dit betekent dat we de verschillen tussen mensen als een verrijking zien, dat we kennismaken met de ander en in dialoog kunnen en durven gaan met verschillende culturen en levensbeschouwingen. Het betekent ook in confrontatie durven gaan, daar in respect mee omgaan, er competenties rond opstellen en afspraken over maken. Dit doen we actief, in een cyclus van vier universele thema’s:

TIJD

Tijd is niet alleen relatief maar ook cultuurgebonden en subjectief, want verschillende culturen gaan verschillend om met tijd.
Wij gaan hierover in dialoog en werken eraan in een spijbel-project, in een project studieplanning en in het bewust omgaan met tijd.
 

KEUZE

Keuzes zijn belangrijk voor iedereen. Elke keuze heeft consequenties, elk mens heeft zijn redenen om te kiezen.
Zelf kiezen is verantwoordelijkheid nemen. Onze leerlingen worden gestimuleerd om eigen, persoonlijke keuzes te maken, maar ook studiekeuzes in functie van hun bekwaamheden, hun interesses en hun bijzondere aanleg.
 

RUIMTE

Je hebt ruimte nodig om goed te kunnen opgroeien en fuctioneren, zeker in een grootstad.
De letters van het woord ruimte staan bij ons voor respect, uniciteit, initiatief, moed, talent en eerlijkheid. We werken rond humane waarden waarbij we vertrekken vanuit het zelfbeeld van de leerlingen. Daarna breiden we uit naar de relatie met anderen om alzo een mensbeeld te vormen en tot slot een visie op de wereld te verkrijgen: een wereldbeeld.
 

MENS

De mens, de leerling, staat bij ons centraal. Wij zijn een school met een warm hart voor onze leerlingen.
Onze missie is om onze leerlingen op te voeden tot open, universele wereldburgers. In ons streven naar een interculturele samenleving is het belangrijk éénieder als een volwaardige gesprekspartner te zien. Dit impliceert respect en aanvaarding van ieders eigenheid. Als sluitstuk gaan wij na hoe we, ondanks al deze verschillen, onze verantwoordelijkheid als wereldburgers zien.

Deze thema’s lopen als een rode draad door de schooljaren en over de vakken heen. De vier thema’s komen zowel vakgebonden, vakoverschrijdend als projectmatig aan bod. Ze bieden de mogelijkheid tot het ontplooien van de unieke talenten van alle leerlingen.

 

Interlevensbeschouwelijke dialoog

Bij ons op school voeren we een interlevensbeschouwelijke dialoog.

In dit gesprek tussen leerlingen en leerkrachten staat het samenleven tussen mensen, de afhankelijkheid van elkaar en de sokkel van onwrikbare, bindende basiswaarden centraal. De docenten van de verschillende godsdiensten, moraal, wetenschappen en kunst, werken deze dialoog samen uit in verschillende projecten, zoals Athena-Syntax. 

Kunstproject Athena Syntax: Out of the box

Onderwijs in tijden van onmacht

Download hier de brochure van Athena Syntax.

Bezoek ook zeker de nieuwe website van AthenA Syntax


De MENS moet in TIJD en RUIMTE de nodige KEUZES maken om te evolueren naar een universele wereldburger.