1. Domeinen

Deze website en alle locaties die verwijzen naar domeinen www.atheneumantwerpen.be zijn eigendom van GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen. Dit is www.atheneumantwerpen.be

Contactgegevens

Adres maatschappelijke zetel: Franklin Rooseveltplaats 11, 2060 Antwerpen
Telefoon: 03 232 70 99
E-mail: info@atheneumantwerpen.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

2. Voorwaarden

2.1 Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen.

2.2 Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

2.3 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

3.Privacyverklaring

3.1 Wie zijn wij?

GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen is een school, gevestigd in Antwerpen te Franklin Rooseveltplaats 11

Wij maken deel uit van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Dit is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, opgericht bij decreet van 14 juli 1998. Het GO! is gevestigd in de Willebroekkaai 36 te 1000 Brussel en heeft ondernemingsnummer 0850.036.635. Verder in deze tekst wordt naar het GO! verwezen met de persoonlijke voornaamwoorden ‘wij’ of ‘ons’.

Als u vragen hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met ons aanspreekpunt informatieveiligheid door uw vragen te mailen naar privacy@go-antwerpen.be.

3.2 Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle vormen van informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat is dus niet beperkt tot de identificatoren als naam, voornaam, telefoonnummer en andere gegevens aan de hand waarvan men op unieke wijze kan geïdentificeerd worden, maar omvat ook alle informatie over geïdentificeerde of identificeerbare personen.

3.3 Wanneer verwerken we persoonsgegevens?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te verrichten. Wij verwerken de gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt ook voor de persoonsgegevens die we door derden laten verwerken.

3.4  Welke gegevens verwerken wij en waarom doen wij dat?

We verwerken uw persoonsgegevens voor onze taken van algemeen belang die zijn opgenomen in het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998. In bepaalde gevallen legt de regelgeving de verwerking van persoonsgegevens rechtstreeks op. Een overzicht van alle onderwijsregelgeving vindt u terug op http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/. Voor andere verwerkingen zullen wij steeds om uw toestemming vragen, tenzij deze noodzakelijk zijn om uitvoering te geven aan een overeenkomst die u met ons heeft afgesloten.

De gegevens die we verwerken zullen afhankelijk zijn van de relatie die we met u hebben. In de meeste gevallen is dat de relatie leerling/onderwijsverstrekker of werkgever/werknemer. Concreet is het mogelijk dat wij, afhankelijk van uw hoedanigheid, de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • U bent een leerling of diens ouder:

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om een leerlingenbestand aan te leggen ten behoeve van de organisatie van het onderwijs, het registreren van de studievooruitgang, het bijhouden toets- en examenresultaten en deliberaties, het berekenen, het factureren en het innen van verschuldigde bedragen. Wij hebben deze ook nodig wanneer er met leerlingen en ouders dient gecommuniceerd te worden, en bij het behandelen van mogelijke geschillen. Daarenboven hebben wij uw gegevens nodig voor het begeleiden van leerlingen in hun cognitieve, fysieke en psychische ontwikkeling en bij hun beroepskeuze.

Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens, leerloopbaangegevens en/of medische gegevens.

 • U bent werknemer: Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor de administratie van salarissen, en vergoedingen, de toepassing van de sociale wetgeving, de evaluatie, de opvolging en de planning van opleiding en loopbaan.

Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens, loopbaangegevens, opleidingsgegevens en/of medische gegevens.

 • U bent sollicitant : wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor aanwerving en selectie. Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens, loopbaangegevens, opleidingsgegevens en/of medische gegevens.
 • U bent (medewerker van een) leverancier : Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor de opvolging van het contract met uw werkgever, het voldoen aan de fiscale en sociale verplichtingen en het behandelen arbeidsongevallen. Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens, financiële en fiscale gegevens, loopbaangegevens, opleidingsgegevens en/of medische gegevens.
 • U bent bestuurder: Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor de administratie van vergoedingen, de toepassing van de onderwijskundige en de organieke regelgeving en opvolging en de planning van onze bestuursorganen. Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens, loopbaangegevens, opleidingsgegevens en/of medische gegevens.
 • U bevindt zich in een zakenrechtelijke relatie met het GO!: Wij hebben uw persoonsgegevens nodig in het kader van zakenrechtelijke, contractuele en notariële wetgeving. Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens en financiële gegevens.
 • U bent ingeschreven voor een studiedag of een ander door ons georganiseerd evenement:

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor de organisatie van het evenement waaraan u deelneemt. Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens en financiële gegevens.

 • U bent een bezoeker van onze websites: zie onze cookieverklaring

 

3.5  Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We kunnen gegevens rechtstreeks bij u opvragen in een formulier of in documenten die u bij een formulier moet voegen, bijvoorbeeld bij inschrijving in één van onze instellingen.

Daarnaast vragen we gegevens op bij andere overheidsdiensten die er reeds over beschikken. We leven hierbij altijd de bepalingen na over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, die in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau vastgelegd zijn.

 

3.6 Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Voor bepaalde specifieke dienstverlening doen wij een beroep op derden, die in het kader van een dienstverlening bepaalde persoonsgegevens verwerken. Dit gebeurt steeds in het kader van een verwerkersovereenkomst waarin wij eisen dat zij uw persoonsgegevens verwerken op een wijze die strookt met de algemene verordening gegevensbescherming.

Daarenboven zijn we soms wettelijk of decretaal verplicht om uw persoonsgegeven door te geven of hebben overheidsdiensten het recht om bij ons gegevens op te vragen. Zo is decretaal bepaald dat wij bepaalde leerlingengegevens dienen over te maken aan het Vlaams Agentschap voor onderwijsdiensten.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

Wij zorgen ervoor dat deze overdrachten stroken met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

3.7  Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor dan ook een informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot deze gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

3.8         Wat zijn uw rechten?

U kunt zich te allen tijde op de volgende rechten beroepen:

 • recht op inzage: u mag vragen welke gegevens van u verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom wij deze persoonsgegevens nodig hebben of gebruiken en hoe lang ze bewaard worden;
 • recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens;
 • recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) noodzakelijk zijn, permanent en volledig verwijderd worden;
 • recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een instelling, dan faciliteren wij dat (in de mate van het mogelijke);
 • recht om uw toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u te allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.

Als u één van de voorafgaande rechten wenst uit te oefenen, als u andere vragen heeft in verband met uw privacy, of als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken kan u hiervoor terecht op het e-mailadres privacy@go-antwerpen.be (GO! Scholengroep Antwerpen) of bij de centrale diensten van het GO! op het e-mail adres: dpo@g-o.be. Indien bij dergelijke vraag twijfels kunnen bestaan over uw identiteit zullen wij u verzoeken om een identiteitsbewijs, zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

3.9    Wijzigings- en aanpassingsbeleid

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.

 

4 Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

4.1 Cookies die op deze site worden gebruikt

Onze website maakt gebruik van cookies, zoals bijna alle websites, om u de best mogelijke ervaring te bieden bij het surfen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele telefoon worden geplaatst wanneer u door websites bladert

Onze cookies helpen ons om:

 • Onze website te laten werken zoals u verwacht
 • Uw instellingen tijdens en tussen bezoeken te onthouden
 • De snelheid / veiligheid van de site te verbeteren
 • Toe te staan dat u pagina’s deelt met sociale netwerken zoals Facebook
 • Voortdurend onze website voor u te verbeteren
 • Onze service efficiënter te maken

We gebruiken geen cookies om:

 • Persoonlijk identificeerbare informatie (zonder uw uitdrukkelijke toestemming) te verzamelen
 • Gevoelige informatie (zonder uw uitdrukkelijke toestemming) te verzamelen
 • Gegevens door te geven aan advertentienetwerken
 • Persoonlijke identificeerbare gegevens door te geven aan derden

U kunt meer informatie krijgen over alle cookies die we hieronder gebruiken

4.2 Ons toestemming geven om cookies te gebruiken

Als de instellingen in de software die u gebruikt om deze website (uw browser) te bekijken, zijn aangepast om cookies te accepteren, nemen wij dit en door uw gebruik van onze website, aan dat u hiermee akkoord gaat. Mocht u cookies van onze site willen verwijderen of niet gebruiken, dan kan u hieronder leren hoe u dit kunt doen, maar dit zal waarschijnlijk betekenen dat onze site niet werkt zoals u zou verwachten.

4.2.1 Website Functie Cookies

We gebruiken cookies om onze website te laten werken, inclusief je zoekinstellingen te onthouden.
Er is geen manier om te voorkomen dat deze cookies worden ingesteld indien u de zoekfunctie wenst te gebruiken.

4.2.2 Functies van derden

Onze site bevat, zoals de meeste websites, functionaliteit die door derden wordt aangeboden. Een voorbeeld is een ingesloten YouTube-video. Onze website bevat de volgende cookies:

 • YouTube – ondersteunt de video’s op onze site
 • Google – Het uitschakelen van deze cookies zal waarschijnlijk de functies die deze derde partijen bieden, opheffen

4.2.3 Cookies voor sociale websites

U kunt gemakkelijk onze inhoud “liken” of delen op Facebook en Twitter.

Cookies worden ingesteld door:
De implicaties voor de privacy hiervan variëren van sociaal netwerk tot sociaal netwerk en zijn afhankelijk van de privacy-instellingen die u in deze netwerken hebt gekozen.

4.2.4 Anonieme statistieken van bezoekersstatistieken

De website gebruikt cookies om bezoekersstatistieken samen te stellen. Deze geven cijferdata weer zoals bezoekersaantallen, het type technologie waarmee gesurft wordt, de tijd die besteed wordt op de site, welke pagina’s bezocht worden. Deze data helpt bij het identificeren van technische problemen, het toegankelijker maken en bij het verbeteren van de werking van de site. Deze analyseprogramma’s vertellen ons ook of en hoe, op anonieme basis, mensen deze site bereikten (bijv. via een zoekmachine) en of ze er al eerder waren geweest.

4.3 Cookies uitschakelen

U kan cookies gewoonlijk uitschakelen door uw browserinstellingen aan te passen en zo te voorkomen dat cookies worden geaccepteerd (lees hier hoe u cookies kunt gebruiken). Dit zal echter – waarschijnlijk – de functionaliteit van onze website beperken, aangezien cookies een standaard onderdeel zijn van de meeste moderne websites.

Het kan zijn dat uw bezorgdheid omtrent cookies verband houdt met zogenaamde “spyware”. In plaats van cookies in uw browser uit te schakelen, merkt u mogelijk dat anti-spyware software hetzelfde doel bereikt door cookies die als invasief worden beschouwd, automatisch te verwijderen.

4.4 Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.