Samen leren samenleven

Het leerprogramma van het GO! Koninklijk Atheneum is gebaseerd op het Pedagogisch Project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. De grondslag hiervan is pluralistisch en beantwoordt aan de Universele Rechten van de Mens, in het bijzonder die van het kind.

Het GO! engageert zich optimaal voor de totale ontwikkeling van het kind, zowel op het vlak van kennis, persoonlijkheid, sociale vaardigheden als attitudes.

Door het bijbrengen van kennis en respect voor de eigen cultuur én de cultuur van anderen en door het aanmoedigen van een open dialoog, ontstaat op onze school een sfeer van wederzijds respect die verrijkend en stimulerend werkt. Deze positieve waardering bepaalt onze schoolcultuur.

Onze beleidsvisie steunt op 3 pijlers.
Samen leren samenlevenOver_bruggen en de Brede school.

De eerste pijler Samen leren samenleven boogt op een cyclus van vier universele thema’s die als een rode draad door de schooljaren en over de vakken heen lopen. Aan deze thema’s worden belangrijke beleidsopties gekoppeld.

Tijd

Tijd is niet alleen relatief maar ook cultuurgebonden en subjectief, immers iedereen gaat verschillend om met tijd.
Wij gaan hierover in dialoog en werken eraan in een spijbel-project, in een project studieplanning en in het bewust omgaan met tijd.

Keuze

Keuzes zijn belangrijk voor iedereen. Elke keuze heeft consequenties, elk mens heeft zijn redenen om te kiezen.
Zelf kiezen is verantwoordelijkheid nemen. Onze leerlingen worden gestimuleerd om eigen, persoonlijke keuzes te maken, maar ook studiekeuzes in functie van hun bekwaamheden, hun interesses en hun bijzondere aanleg.

Ruimte

Je hebt ruimte nodig om goed te kunnen opgroeien en functioneren, zeker in een grootstad.
De letters van het woord ruimte staan bij ons voor respect, uniciteit, initiatief, moed, talent en eerlijkheid. We werken rond humane waarden waarbij we vertrekken vanuit het zelfbeeld van de leerlingen. Daarna breiden we uit naar de relatie met anderen om alzo een mensbeeld te vormen en tot slot een visie op de wereld te verkrijgen: een wereldbeeld.

Mens

De mens, de leerling, staat bij ons centraal. Wij zijn een school met een warm hart voor onze leerlingen.
Onze missie is om onze leerlingen op te voeden tot open, universele wereldburgers. Het is onze ambitie om onze jongeren  te leren samenleven. Een belangrijk element is éénieder als een volwaardige gesprekspartner te zien. Dit impliceert respect en aanvaarding van ieders eigenheid. Als sluitstuk gaan wij na hoe we, ondanks al deze verschillen, onze verantwoordelijkheid als wereldburgers zien.

ATHENA-SYNTAX: EEN DIALOOG TUSSEN LEVENSBESCHOUWINGEN- WETENSCHAP EN KUNST

Bij ons op school voeren we een interlevensbeschouwelijke dialoog.

In dit gesprek tussen leerlingen en leerkrachten staan het samenleven tussen mensen, de afhankelijkheid van elkaar en een sokkel onwrikbare, bindende basiswaarden centraal. De leraars van de verschillende godsdiensten, moraal, wetenschappen en kunst, werken deze dialoog samen uit in verschillende projecten onder de noemer Athena-syntax. Kunst wordt gebruikt als verbindende factor om moeilijke thema’s bespreekbaar te maken.

Over_bruggen

Een tweede belangrijke pijler van ons beleid is Over_bruggen.
Over_bruggen staat voor onderwijs-loopbaanbegeleiding, het inzetten op taal, wiskunde, STEAM en voor individuele leertrajecten. Dit alles doen we om de instroom, doorstroom en uitstroom van onze leerlingen te optimaliseren en hun talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen. We zetten sterk in op innovatief onderwijs en digitalisering. We bevorderen niet alleen de doorstroming binnen de verschillende onderwijsniveaus, maar ook de doorstroom naar hogeschool of universiteit en de arbeidsmarkt.

Deze pijler werken we uit in verschillende beleidskeuzes:

Vier op een Rij

Een intense samenwerking tussen de derde graad van de basisschool en de eerste graad van het middelbaar onderwijs.

Talentenreis

Een project in de eerste graad, waarin leerlingen hun talenten ontdekken en betere keuzes leren maken.

Tien voor Taal

Een gestructureerd talenbeleid en taalmodules op maat. Iedere leraar is bij ons een taalleraar. Sterke focus op meertaligheid.

Rummikub

Optimaliseren leerlijnen wiskunde aan de hand van innovatieve tools, individuele en uitdagende trajecten rond wiskunde.

Zeeslag

Alle economische richtingen werken samen onder de vlag van het studiegebied Haven Handel Hinterland. Ze zijn gelinkt aan de havensector en aan de stad Antwerpen als motor van de Vlaamse economie.

Levensweg

Het optimaliseren van de studie- en beroepskeuze gedurende het ganse leertraject

Duplo

Innoveren is kijken in de toekomst. We bouwen samen aan duurzame onderwijsinnovatie en garanderen kwalitatief onderwijs op maat van iedere leerling.

Erasmus+

Internationale stages en werkbezoeken, zowel voor leerlingen als leerkrachten.

“Leef je droom, ontdek je talenten!”

Een brede school

Het GO! Koninklijk Atheneum is een brede school. Dat betekent dat we samenwerken met overheden, bedrijven, organisaties, buren, ouders… Samen met deze partners trekken we de sociale kaart en zorgen we voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen.

Binnen de school hanteren we een open democratische cultuur waar participatie en overleg centraal staan.

Van kleuter tot wereldburger

Als mini-samenleving leggen we voortdurend de link met de buurt, de stad en de internationale samenleving door het organiseren van activiteiten zowel binnen als buiten de school, samen met ons netwerk van externe partners.

Want een school is slechts een brug naar de volwassenheid, naar de echte wereld. Ons ultieme streefdoel is dan ook het vormen van ‘wereldburgers’, een stad als Antwerpen waardig.