TALENBELEID GO Koninklijk Atheneum Antwerpen, een gelijkekansenbeleid

Op een school zijn talen op verschillende manieren aanwezig: als leergebied of vak, en als medium voor communicatie en onderwijs. De overkoepelende term voor het beleid dat een school voor de omgang met die talen voert, is ‘talenbeleid’.

TAALBELEID

Taalbeleid betreft het beleid op school inzake twee grote domeinen:

  1. Het gebruik van het Nederlands voor de communicatie van en met leraren, leerlingen, ouders en omgeving.
  2. De dubbele functie van het Nederlands als instructietaal: het is zowel middel als doel. Taalbeleid in dit domein heeft betrekking op alle leergebieden en alle vakken van het secundair onderwijs – zowel de algemene en technische als de kunst- en praktijkvakken. Het wil de leerkrachten stimuleren:
    • de instructietaal Nederlands als didactisch middel in te zetten om de leer- en slaagkansen van de leerlingen te vergroten;
    • complementair met het vak Nederlands, de ontwikkeling van de schoolse taalvaardigheid van de leerlingen te bevorderen, door de toepassing van kennis, vaardigheden, strategieën en methodieken uit de lessen Nederlands.

TAALGERICHT VAKONDERWIJS (TVO)

Taalgericht vakonderwijs is de naam van een didactische aanpak waarin vakdoelen en taaldoelen samen ontwikkeld worden. Het helpt zo de effectiviteit van de ‘vaklessen’ en van de taalontwikkeling bij alle leerlingen te verhogen. Uitgangspunt is dat  taal, leren en denken onlosmakelijk verbonden zijn. De vakinhoud blijft voorop staan, maar aan de communicatie over die inhouden via de instructietaal wordt extra aandacht besteed. Onze school streeft ernaar om deze didactische aanpak te integreren in de algemene onderwijsdidactiek van elke leraar.

TALENBELEID ALS ONDERDEEL VAN ALGEMEEN BELEID

Bij talenbeleid gaat het niet alleen over taal, maar ook over beleid op school. Het talenbeleid gebeurt dan ook  in samenhang met de verschillende thema’s en accenten die een school in haar beleid en praktijk wenst te behartigen.

PROFESSIONALISERING VAN HET LERARENTEAM EN BELEIDSONDERSTEUNERS

Effectief talenbeleid vereist dus maatregelen op school- , klas- en leerlingenniveau. Dat alles vraagt om competenties en eventueel professionalisering zowel wat betreft het beleidsvoerend vermogen van de school, als de competenties van verschillende mensen op verschillende niveaus inzake taalvakken en inzake instructietaal. In het belang van de leerkansen voor elke leerling blijft het koninklijk Atheneum Antwerpen investeren in specifieke begeleidingstrajecten, coaching en workshops voor alle leraren.